Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: -3 °C pogoda dziś
JUTRO: 6 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Bezpieczne auto – bezpieczna rodzina

REGULAMIN KONKURSU

„BEZPIECZNE AUTO – BEZPIECZNA RODZINA”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs na antenie Radia Olsztyn S.A. jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwana dalej Organizatorem lub Radiem Olsztyn S.A.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Pracownicy i współpracownicy Organizatora (i Partnera Organizatora) oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursach.
4. Fundatorem nagród określonych w § 4 Regulaminu jest NORD AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła 89, 15-703 Białystok, zwanym dalej „Salonem Volvo w Olsztynie”
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników Konkursów na antenie Radia Olsztyn S.A. lub na profilu Facebook Radia Olsztyn S.A. oraz w wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Wielkiego Finału, którzy zajmą pierwsze oraz drugie miejsce wyrażają zgodę na udział oraz ujawnienie imienia i nazwiska w filmie marketingowym Nord Auto Autoryzowanego Serwisu Volkswagena al. Warszawska 117 D, Olsztyn, w którym m.in. znajdzie się wręczenie nagród. Uczestnicy Wielkiego Finału Wyrażają także zgodę na uwiecznienie ich na zdjęciach, co potwierdzą zgodą na oddzielnym formularzu.
6. Konkursy organizowane będą przez Organizatora:
a) na antenie Radia Olsztyn S.A. (w audycji Bliższe Spotkania, konkursy przeprowadzane będą między godz. 13:00-14:00),
b) na portalu społecznościowym www.facebook.com (zwany dalej „Facebook.com”) na profilu https://www.facebook.com/Radio-Olsztyn-126448864082494/ zwanym dalej Stroną.
7. Do prawidłowego przebiegu konkursu na antenie, Radio Olsztyn S.A. użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.
8.W przypadku Konkursów przeprowadzanych na Stronie – Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez uczestnika konkursu po ogłoszeniu Zwycięzcy są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
10. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru Nagrody tj. imię, nazwisko Uczestnika Konkursu (oraz adres do wysyłki nagrody, jeśli Zwycięzca mieszka poza Olsztynem), muszą być zgodne z rzeczywistością oraz (w przypadku Konkursu na Stronie) zgodne z regulaminem Facebook.com.
11. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać Nagrodę. Partner Organizatora zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika wystąpi podejrzenie, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z rzeczywistością.
12. Konkursy będą przeprowadzane w dniach: 21-25 października 2019 r.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane na antenie stacji radiowej Radio Olsztyn S.A., lub na Stronie.
2. W przypadku konkursów organizowanych na antenie stacji radiowej Radio Olsztyn S.A.:
a) Konkurs realizowany będzie w audycji Bliższe Spotkania.
b) W trakcie trwania audycji dziennikarz prowadzący poprosi słuchaczy o wysyłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
c) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która wyśle wiadomość SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 zł z VAT) z prawidłową odpowiedzią. Na początku SMS’a należy wpisać prefix: RO.
d) Przyjmowanie i zakończenie przyjmowania wiadomości SMS rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.
2. W przypadku konkursów organizowanych na Stronie:
a) Uczestnik ma za zadanie:
– wejść na Stronę https://www.facebook.com/Radio-Olsztyn-126448864082494/
– odnaleźć Post Konkursowy,
– umieścić wpis z odpowiedzią na konkursowe pytanie
b) Wpisy Uczestników Konkursu będą zapisywane wyłącznie w mechanizmie komentarzy portalu Facebook.com. Organizator zastrzega, że nie prowadzi bazy zgłoszeń Uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu komentarzy, a także za usunięcia zgłoszeń przez portal Facebook.
c) Organizator może usunąć dowolny komentarz bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszenie Uczestnika:
– narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
– narusza regulamin portalu Facebook.com
– ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
– zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.)
– zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą
– narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,
– zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.).
d) usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu.
e) Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz.
f) Uczestnik udziela Organizatorowi, pozwolenia na przeczytanie wpisu na antenie Radia Olsztyn S.A. podczas audycji.

§ 3
Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcę Konkursów przeprowadzanych na Stronie oraz na antenie Radia Olsztyn S.A. (nie licząc Wielkiego Finału: Półfinałów oraz Finału) wyłoni Komisja Konkursowa.
2. O wynikach Konkursu Zwycięzca (lub Zwycięzcy) zostanie poinformowany:
a) telefonicznie – w przypadku konkursów przeprowadzanych na antenie Radia Olsztyn S.A.
b) w przypadku konkursów na Stronie w komentarzu pod Postem Konkursowym. Następnie Zwycięzca (lub Zwycięzcy) zobowiązany jest do wysłania w wiadomości prywatnej do Organizatora: imię, nazwisko oraz adres do wysyłki (w przypadku gdy Zwycięzca mieszka poza Olsztynem).
3. Wybierając Zwycięzcę (lub Zwycięzców) Konkursów (nie wliczając Wielkiego Finału: Półfinałów oraz Finału), Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność, pomysłowość i oryginalność zgłoszenia. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzcy (lub Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
4.W dniu 25.10.2019 r. w programie Bliższe Spotkania w godz. 13.00-14.00 odbędzie się Wielki Finał, który wyłoni zwycięzców pierwszego i drugiego miejsca nagród głównych.
5.W Wielkim Finale wezmą udział Zwycięzcy Konkursów przeprowadzonych na antenie Radia Olsztyn S.A. w dniach 21-24.10.2019 r.
a) Zwycięzca poniedziałkowego Konkursu zmierzy się w Półfinale ze Zwycięzcą wtorkowego Konkursu,
b) Zwycięzca środowego Konkursu zmierzy się w Półfinale ze Zwycięzcą konkursu przeprowadzonego w czwartek.
c) Zwycięzcy Półfinałów zmierzą się ze sobą w Finale.
6. Zarówno Półfinały, jak i Finał odbędą się na antenie Radia Olsztyn S.A. Organizator połączy się z Uczestnikami drogą telefoniczną. Za każdym razem prowadzący audycję zada trzy pytania. Jako pierwszy odpowie Uczestnik, który szybciej wymówi swoje imię. Za prawidłową odpowiedź przyznawany będzie punkt. Uczestnik, który po zadaniu trzech pytań będzie miał więcej punktów – wygra rozgrywkę (w przypadku Półfinałów – przejdzie do Finału; w przypadku Finału – zdobędzie pierwszą nagrodę. Jeśli po zadaniu trzech pytań będzie remis, prowadzący będzie zadawał pytania dodatkowe (aż do wyłonienia Zwycięzcy).

§ 4
Nagrody

§ 4 Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursów przeprowadzonych na antenie Radia Olsztyn S.A (nie wliczając Wielkiego Finału: Półfinałów oraz Finału) oraz na Stronie otrzymają vouchery na zmianę opon ufundowane przez Partnera Organizatora:NORD AUTO Autoryzowany Dealer Volvo, z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła 89, 15-703 Białystok. O wygranej poinformuje Zwycięzców Radio Olsztyn S.A. Ze Zwycięzcami w sprawie odbioru nagród skontaktuje się Oddział Partnera Organizatora: Nord Auto Autoryzowany Serwis Volkswagen al. Warszawska 117 D, Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia 25.10.2019 roku.
2. Zwycięzca Wielkiego Finału otrzyma rower marki Volkswagen oraz dachowy bagażnik rowerowy; nagrodą za drugie miejsce będzie: dachowy bagażnik rowerowy. O wygranej poinformuje Zwycięzców Radio Olsztyn S.A. Ze Zwycięzcami w sprawie odbioru nagród skontaktuje się Oddział Partnera Organizatora: Nord Auto Autoryzowany Serwis Volkswagen al. Warszawska 117 D, Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia 25.10.2019 roku.
3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na żadną osobę trzecią. Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Organizatora na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.
4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które zostaną przekazane Partnerowi Organizatora i posłużą do przekazania nagrody.
5. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1387 ze zm.) laureat zobowiązuje się do opłacenia należnego podatku dochodowego
6. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagród przez Uczestników z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

§ 5
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazania nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]
5. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
6. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody oraz podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
7. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (I) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (II) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (III) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
8. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy
prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
11. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

§ 6
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres:
ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie lub niezawierające wszystkich danych, o których mowa w ust. 3 lit a) – d) niniejszego paragrafu pozostawione zostaną bez rozpoznania.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;
b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
c) podpis reklamującego;
d) treść żądania.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
5. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
4. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847)
5. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna.
6. Podanie nieprawdziwych, bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
7. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. Z 2019 r. poz. 1145)
10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

Radio Olsztyn

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zniszczył ławkę i stolik na promenadzie w Orzyszu. Powód? „Tłumaczył, że był kompletnie pijany”

Policjanci z Orzysza zatrzymali 57-latka, który niszczył wyposażenie miejskiej promenady. Okazało się, że to mieszkaniec miasta, który był już wcześniej zatrzymany z tego samego powodu -...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV