Strona główna Radio Olsztyn
Olsztyn
DZIŚ: 24 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
IMIENINY: Amandy, Jana, Juliana
EUR: 4.3022 CHF: 3.6956
USD: 3.6686 GBP: 4.9061
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Bezpieczne wakacje”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Podmiotem organizującym Konkurs „Bezpieczne Wakacje” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.(t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

§ 2 Zasady i przebieg Konkursu
1. 20.06.2017 r. dziennikarz prowadzący audycję „Bliższe Spotkania”, między godz. 9:00, a 14:00 odczyta na antenie pytania konkursowe w pieciu turach. Zadaniem uczestników będzie udzielenie jak najszybszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Każdy uczestnik
wygrywa jedną nagrodę.
2. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.
3. Aby wziąć udział w konkursie słuchacz powinien wysłać SMS z odpowiedzią pod nr telefonu podany przez prowadzącego. Osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi wygrywa. W przypadku jej braku, wygrywa kolejna osoba, która odpowie poprawnie.

§ 3 Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymują pakiet, na który składają się plecaki solarne wraz z powerbankami ufundowane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.
3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, oraz pokwitować jej odbiór. W przypadku konieczności wysyłki nagrody, uczestnik zobowiązany jest odesłać pokwitowanie odbioru.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres:ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Środowisko triathlonistów dyskutuje, czy po śmierci kolegi należało przerwać zawody…

Trwa wyjaśnianie przyczyn śmierci 42-letniego mężczyzny, który zmarł podczas zawodów triathlonowych w Elblągu. W środowisku sportowców trwa dyskusja: czy to etyczne, że zawody nie zostały przerwane?...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV