Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 26 °C pogoda dziś
JUTRO: 29 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursów przeprowadzanych na profilu facebookowym Radia Olsztyn

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEPROWADZANYCH NA PROFILU FACEBOOKOWYM RADIA OLSZTYN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywają się Konkursy na profilu facebookowym Radia Olsztyn oraz warunki na jakich organizator Konkursu będzie mógł korzystać ze zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu komentarzy.

2. Podmiotem organizującym Konkursy jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

3. Fundatorem nagród określonych w § 4 Regulaminu jest Radio Olsztyn lub Partner Organizatora.

4. Konkursy prowadzone są za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com (zwany dalej „Facebook.com”) na profilu https://www.facebook.com/Radio-Olsztyn-126448864082494/ zwanym dalej Stroną.

5. Konkursy rozpoczynają się w momencie ogłoszenia na Stronie i trwają do dnia podanego we wpisie konkursowym. Zwycięski wpis (lub wpisy) wybiera Komisja Konkursowa.

6. Niniejszy Regulamin dostępny do pobrania pod adresem podanym w ogłoszeniu konkursowym (zwanym dalej „Postem”) na Stronie.

7. Opublikowanie Regulaminu Konkursu, a także ogłoszenie każdej zmiany Regulaminu na Stronie jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie.

8. Żaden z Konkursów nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).

9. Konkursy odbywać się będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

10. Celem konkursów jest wyłonienie zwycięskiego/zwycięskich wpisów.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która spełnia wszystkie wymagania § 2 Regulaminu, wyraża zgodę na doraźne przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi, akceptuje niniejszy Regulamin i wypełni zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, lub w przypadku osoby niepełnoletniej posiadająca zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie, spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu.

3. Uczestnik bierze udział w Konkursie za pośrednictwem prywatnego konta w portalu Facebook.com, którego jest właścicielem. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody w razie zaistnienia podejrzenia, że konto, z którego dokonano zgłoszenia należy do innej osoby.

4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru Nagrody tj. imię, nazwisko Uczestnika Konkursu (w tym adres do wysyłki nagrody, jeśli Zwycięzca mieszka poza Olsztynem), muszą być zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem Facebook.com. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać Nagrodę. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika wystąpi podejrzenie, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z rzeczywistością.

5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez uczestnika konkursu po ogłoszeniu Zwycięzcy są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 3. Zadanie konkursowe

1. Uczestnik ma za zadanie:

a. wejść na Stronę https://www.facebook.com/Radio-Olsztyn-126448864082494/

b. odnaleźć Post Konkursowy,

c. umieścić wpis z odpowiedzią na konkursowe pytanie

2. Wpisy Uczestników Konkursu będą zapisywane wyłącznie w mechanizmie komentarzy portalu Facebook.com. Organizator zastrzega, że nie prowadzi bazy zgłoszeń Uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu komentarzy, a także za usunięcia zgłoszeń przez portal Facebook.

3. Organizator może usunąć dowolny komentarz bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszenie Uczestnika:

a. narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,

b. narusza regulamin portalu Facebook.com

c. ma charakter erotyczny albo pornograficzny,

d. zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.);

e. zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,

f. narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,

g. zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA).

4. Usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu.

5. Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz.

6. Uczestnik udziela Organizatorowi, pozwolenia na przeczytanie wpisu na antenie Radia Olsztyn podczas audycji.

§4. Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

1. Nagrodami przewidzianymi w konkursach są gadżety Radia Olsztyn lub upominki Partnera Organizatora/Sponsora.

2. Liczbę nagród określa Organizator (informacja zawsze będzie podana we wpisie konkursowym).

3. Zwycięzcę (lub Zwycięzców) wyłoni Komisja Konkursowa.

4. O wynikach Konkursu Zwycięzca (lub Zwycięzcy) zostanie poinformowany w komentarzu pod Postem konkursowym. Następnie Zwycięzca (lub Zwycięzcy) zobowiązany jest do wysłania w wiadomości prywatnej do Organizatora: imienia, nazwiska oraz adresu do wysyłki (w przypadku gdy Zwycięzca mieszka poza Olsztynem).

5. Wybierając Zwycięzcę (lub Zwycięzców) każdego Konkursu, Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność, pomysłowość i oryginalność zgłoszenia. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzcy (lub Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

6. Zwycięzca (lub Zwycięzcy) odbierając nagrodę wyrażają zgodę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursów, przekazania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, przeprowadzenia procesu reklamacyjnego zgodnie z Regulaminem Konkursu. Zostałem/am poinformowany/a przez Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.”

7. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody, o której mowa w §4 pkt. 3 nie przekracza kwoty 760 zł, to wartość otrzymanej nagrody jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 200).

9. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora Zwycięzcy każdego etapu osobiście lub za pośrednictwem „Poczty Polskiej”.

10. Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Organizatora na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników, w formie pisemnej, listem poleconym, na adres korespondencyjny Organizatora: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24 . Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż tydzień po rozwiązaniu Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;

b. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

c. podpis reklamującego,

d. treść żądania.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od złożenia reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w piśmie reklamacyjnym.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Dane osobowe

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

2. Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA (dalej: „ADMINISTRATOR”), 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@ro.com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@ro.com.pl.

3. Dane osobowe będą gromadzone tymczasowo i przechowywane w doraźnej bazie Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, w szczególności w celu wydania Nagród Zwycięzcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych: sponsorom konkursów i służbie ochrony w celu odbioru nagród.

7. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 7. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im powierzchni wirtualnej, w szczególności treści promocyjnych ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b. szkody spowodowane wpływem umieszczonych w Serwisie treści, lokowanie produktu czy marki, połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia,

c. stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną,

d. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Konkursu w związku z interakcjami z Konkursem, e. jakiekolwiek problemy wynikające z działania portalu Facebook.com

§ 8. Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna.

2. Podanie nieprawdziwych, bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagród przez Uczestników z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu informując o tym fakcie na Stronie.

Więcej w konkurs, regulamin
Dzień Matki z Radiem Olsztyn. Wygraj wyjątkową koszulkę SuperMamy

Kto jest lepszy od Spidermana i Batmana? SuperMama! Znasz mamę, która jest prawdziwą bohaterką? Wygraj dla niej wyjątkową koszulkę od Radia Olsztyn. Napisz za co szanujesz...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV