Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 18 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu Art&Spa

spa

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

(Dz.U. z 2015, poz. 612).

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Radiowej 4

2. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Magdalena Sitek, tel. 41 363 06 04, mail: magdalena.sitek@radio.kielce.pl oraz ze strony Radia Olsztyn: Łukasz Sadlak, tel. 89 651 08 32, mail: lukasz_sadlak@ro.com.pl

3. Konkurs trwa od 27 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

4. Konkurs związany jest z realizacją projektu „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”.

5. Celem Konkursu jest promocja wśród słuchaczy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w województwie świętokrzyskim, zachęcenie ich do aktywnego wypoczynku, rekreacji, pogłębiania wiedzy o walorach turystycznych województwa świętokrzyskiego i jego atrakcjach.

6. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych, będących osobami pełnoletnimi.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Radia Olsztyn oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

8. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która odpowie na zadanie konkursowe wyemitowane na antenie Radia Olsztyn.

9. Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska na antenie Radia Olsztyn, Radia Kielce, na stronach internetowych www.ro.com.pl, www.radio.kielce.pl, portalu www.greenvelo.pl podczas jego ewentualnego uczestnictwa w zabawie o nagrodę Konkursu.

Komunikaty i informacje na temat Konkursu emitowane będą na antenie Radia Olsztyn, Radia Kielce oraz publikowane na stronie www.ro.com.pl, www.radio.kielce.pl

§ 2. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłuchanie na antenie Radia Olsztyn fragmentu wypowiedzi, następnie nadesłanie za pośrednictwem e:maila odpowiedzi na dwa pytania, w tym jednego opisowego (maksymalnie 1000 znaków) związanego z tematyką wypowiedzi pod wskazany przez Organizatora adres: konkurs@ro.com.pl wraz z danymi wskazanymi w ust. 7 niniejszego paragrafu, spełniającej wymagania Konkursu. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem i zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. W tytule e:maila należy wpisać Busko- Zdrój – konkurs Radio Olsztyn

2. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do dnia 30 lipca 2015 roku do 24:00 na adres wskazany w ust. 1.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych oraz za podanie przez Uczestników, nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

4. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Konkursie do dnia 30 lipca 2015 r. do 24:00 przesyłając mailowo informację o rezygnacji na adres: konkurs@ro.com.pl, w temacie maila wpisując „rezygnacja” i podając swoje imię i nazwisko.

5. Przyjmowanie e:maili z odpowiedziami rozpoczyna się od dnia 27 lipca 2015r., do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 24.00. E:maile nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Udział w konkursie uczestnicy zgłaszają parami. Każdy uczestnik z danej pary może nadesłać maksymalnie cztery zgłoszenie.

6. Uczestnik poprzez akceptację regulaminu w sposób określony w ust. 1 regulaminu, oświadcza, że przesłana przez niego treść odpowiedzi, jest jego autorstwa, nie narusza dóbr i praw osób trzecich, że posiada on pełnię praw autorskich do nadesłanej treści i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadcza, że przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych treści na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: emisję na antenie, zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

7. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 7 regulaminu, oraz bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w Konkursie.

8. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego zgłoszenia.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

1. Przewidziano jedną edycję Konkursu trwającą od dnia 27.07.2015 r. od godziny 06.00 do dnia 30.07.2015 do godziny 24.00.

2. Nadesłane odpowiedzi będą wybierane według dwóch kryteriów:

a. poprawna odpowiedź na pierwsze pytanie konkursowe

b. najoryginalniejsze w swej treści dopisane zakończenie wypowiedzi lub znalezienie fałszu

w treści zgodnie z poleceniem zadania wyemitowanego na antenie Radia Olsztyn.

3. Nazwiska zwycięzców Konkursu opublikujemy na stronach internetowych Radia Olsztyn, Radia Kielce, zaś zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie

§ 4. NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU

1. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są 4 zaproszenia na trzydniowy pobyt w hotelu Art&Spa w Busku- Zdroju z wyżywieniem i pakietem zabiegów, które zostaną ustalone na miejscu w hotelu o wartości ok. 750 zł każde. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bristol Art&Spa w Busku Zdroju.

2. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Po odbiór nagrody Laureat Konkursu zgłosi się na miejsce ustalone i wskazane przez Organizatora. Odbiór nagrody odbywa się na koszt Laureata. Nie stawienie się przez Laureata po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie skutkować będzie przekazaniem jej do decyzji Organizatora Konkursu.

4. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm) Laureaci są zobowiązani uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.

5. Laureat ma prawo rezygnacji z nagrody, z zastrzeżeniem przekazania praw autorskich w zakresie określonym w § 6 Regulaminu.

6. Procedura wyłaniania Laureata jest protokołowana.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.ro.com.pl

3. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej: www.ro.com.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

5. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego podjęli uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

7. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.

8. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.ro.com.pl.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6. OCHRONA PRAW OSOBOWYCH

1. Przysłane odpowiedzi stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

2. Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie udzielonych odpowiedzi (z imieniem i nazwiskiem jego autora) bez ograniczenia terytorialnego oraz na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:

1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2. rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu (Internet);

3. użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;

4. publiczne wystawianie lub wyświetlenie;

5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

 

Więcej w green, spa
Zrelaksuj się w romantycznym spa w Busku Zdroju!

Po ciężkiej pracy każdemu należy się relaks! Co powiecie na basen, zabiegi oraz przepyszne jedzenie? Już w poniedziałek na naszej antenie rusza konkurs, w którym do...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV