Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 17 °C pogoda dziś
JUTRO: 16 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu fotograficznego Radia Olsztyn

Jesienne selfie

Regulamin konkursu fotograficznego Radia Olsztyn

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

§ 2

Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie przez w trzech, tygodniowych etapach (27.10. – 30.10.2015, 03.11. – 06.11.2015r., 09.11. – 13.11.2015). Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wysłanie zdjęcia odpowiadającego na zadany przez Organizatora temat (który będzie zmieniał się w każdym tygodniu konkursu). Fotografie w poszczególnych etapach będą przyjmowane do czwartku (włącznie) każdego tygodnia pod adresem e-mail: konkurs@ro.com.pl .

4. Komisja konkursowa wyłoni autora najlepszego zdjęcia. Rozwiązanie poszczególnych etapów nastapi w każdy piatek w audycji Radio Cafe.

5. W finale prezenter prowadzący program dokona próby połączenia telefonicznego z osobą wytypowaną przez Komisję konkursową.

§ 3

Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymają pojedyncze vouchery upoważniające do:

– jednego bezpłatnego noclegu dla 2 osób w Hotelu Krasicki w Lidzabrku Warmińskim (pobyt zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu),

-1 kolacji w formie bufetu dla 2 osób,

– 1 śniadania w formie bufetu,

– zabiegów SPA dla 2 osób,

– dostepu do Centrum Wellness

– dostępu do Biblioteki Cafe

– korzystania z parkingu hotelowego

2. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

3. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres:

ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

(kg/as)

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ambasador Norwegii sprawdzi remont Zamku Biskupów Warmińskich

Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim odwiedzi ambasador Królestwa Norwegii Karsten Klepsvik. Chce się przyjrzeć pracom remontowym prowadzonym w lidzbarskim zamku i poznać jego historię. Prace na...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV