Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 4 °C pogoda dziś
JUTRO: 3 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu Green Velo

Ścieżka rowerowa. Fot. greenvelo.pl

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015, poz. 612)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach, przy ul. Ściegiennego2, 25-033 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. REGON 292656257, NIP 959-15-41-978, tel. 41-361-80-57, 41 36 81 200, zwane w dalszej części „Organizatorem”.

2. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Jarosław Panek, tel. 041 362 072 928, mail: rzecznik@swietokrzyskie.travel oraz ze strony Radia Olsztyn: Łukasz Sadlak, mail: lukasz_sadlak@ro.com.pl, tel. 89 651 08 32

3. Konkurs trwa od 27 lipca 2015 r. do 30 lipca 2015 r.

4. Konkurs związany jest z realizacją w Radiu Olsztyn projektu „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”.

5. Celem Konkursu jest promocja wśród słuchaczy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, zachęcenie ich do aktywnego wypoczynku, rekreacji, pogłębiania wiedzy o walorach turystycznych województw Polski Wschodniej.

6. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych, będących osobami pełnoletnimi.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Radia Olsztyn oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

8. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która odpowie na zadanie konkursowe wyemitowane na antenie Radia Olsztyn.

9. Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska na antenie Radia Olsztyn, na stronach internetowych www.ro.com.pl, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, portalu www.greenvelo.pl oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas jego ewentualnego uczestnictwa w zabawie o nagrodę Konkursu.

10. Komunikaty i informacje na temat Konkursu emitowane będą na antenie Radia Olsztyn oraz publikowane na stronie www.ro.com.pl

§ 2. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłuchanie na antenie Radia Olsztyn fragmentu słuchowiska „Legendy świętokrzyskie”, następnie nadesłanie za pośrednictwem e:maila odpowiedzi na dwa pytania, w tym jednego opisowego (maksymalnie 1500 znaków) związanego z tematyką słuchowiska pod wskazany przez Organizatora adres: konkurs@ro.com.pl wraz z danymi wskazanymi w ust. 7 niniejszego paragrafu, spełniającej wymagania Konkursu. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem i zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. W tytule e:maila należy wpisać Green Velo Olsztyn

2. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do dnia 30 lipca 2015 roku do 24:00 na adres wskazany w ust. 1.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych oraz za podanie przez Uczestników, nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

4. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Konkursie do dnia 30 lipca 2015 r. do 24:00 przesyłając mailowo informację o rezygnacji na adres: konkurs@ro.com.pl, w temacie maila wpisując „rezygnacja” i podając swoje imię i nazwisko.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie cztery zgłoszenie. Przyjmowanie e:maili z odpowiedziami rozpoczyna się od dnia 27 lipca 2015r., do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 24.00. E:maile nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Uczestnik poprzez akceptację regulaminu w sposób określony w ust. 1 regulaminu, oświadcza, że przesłana przez niego treść odpowiedzi, jest jego autorstwa, nie narusza dóbr i praw osób trzecich, że posiada on pełnię praw autorskich do nadesłanej treści i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadcza, że przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych treści na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: emisję na antenie, zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

7. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 7 regulaminu, oraz bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w Konkursie.

8. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego zgłoszenia.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

1. Przewidziano jedną edycję Konkursu trwającą od dnia 27.07.2015 r. od godziny 06.00 do dnia 30.07.2015 do godziny 24.00.

2. Nadesłane odpowiedzi będą wybierane według dwóch kryteriów:

a. poprawna odpowiedź na pierwsze pytanie konkursowe

b. najoryginalniejsze w swej treści dopisane zakończenie słuchowiska wyemitowanego na antenie

3. Nazwiska zwycięzców Konkursu opublikujemy na stronach internetowych Radia Olsztyn, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego www.greenvelo.pl., zaś zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

§ 4. NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU

1. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest rower turystyczny o wartości ok. 1800 zł. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.

2. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator może przyznać wyróżnienia.

4. Po odbiór nagrody Laureat Konkursu zgłosi się na miejsce ustalone i wskazane przez Organizatora. Odbiór nagrody odbywa się na koszt Laureata. Nie stawienie się przez Laureata po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie skutkować będzie przekazaniem jej do decyzji Organizatora Konkursu.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm) Laureaci są zobowiązani uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.

6. Laureat ma prawo rezygnacji z nagrody, z zastrzeżeniem przekazania praw autorskich w zakresie określonym w § 6 Regulaminu.

7. Procedura wyłaniania Laureata jest protokołowana.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.ro.com.pl

3. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej: www.ro.com.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

5. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego podjęli uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

7. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.

8. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.ro.com.pl.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 6. OCHRONA PRAW OSOBOWYCH

 

1. Przysłane odpowiedzi stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

2. Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie udzielonych odpowiedzi (z imieniem i nazwiskiem jego autora) bez ograniczenia terytorialnego oraz na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu (Internet);

c. użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;

d. publiczne wystawianie lub wyświetlenie;

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

(as)

 

 

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Janusz Cichoń: Liczę na to, że będę liderem listy w Olsztynie

Zarząd regionu Platformy Obywatelskiej będzie we wtorek przygotowywał propozycje list wyborczych partii na Warmii i Mazurach. Te zostaną zatwierdzone w czwartek. "Jedynką" w okręgu olsztyńskim ma...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV