Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 16 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Kalambur Radia Olsztyn”

Regulamin konkursu „Kalambur Radia Olsztyn” § 1 Postanowienia ogólne.

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Kalambur Radia Olsztyn” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

7. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2

Zasady i przebieg Konkursu

1. W dniach 2-4.11.2016r oraz 7-9.11.2016 r. dziennikarze prowadzący audycję „Bliższe spotkania”, między godz. 9:00, a 14:00 w pierwszej rundzie konkursu zadają pytanie o charakterze plebiscytowym

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 z VAT), o treści „OLSZTYN …”, gdzie „…” oznacza odpowiedź uczestników konkursu.

3. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.

4. Słuchacze mogą wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, jednak kolejny SMS wysłany pod numer 71 601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. (1,00 + VAT).

5. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

6. Prowadzący wybierają uczestnika, który udzielił, ich zdaniem, najciekawszej odpowiedzi. Następuje próba połączenia telefonicznego.

7. Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia dziennikarz dokonuje próby połączenia z wybranymi osobami.

8. W chwili uzyskania połączenia uczestnik zostaje poproszony o podanie numery telefonu osoby, z którą chciałby uczestniczyć w drugiej rundzie konkursu. Następuje przerwanie połączania telefonicznego na czas 5 min.

9 . Po upływie tego czasu następuje ponowna próba uzyskania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, na zasadach takich jak w pkt. 6. Po podaniu numeru telefonu drugiego Uczestnika, następuję próba połączenia telefonicznego z nim. Jeśli po jego uzyskaniu drugi Uczestnik wyrazi zgodę na wzięcie udziału w konkursie rozpoczyna się druga runda.

10. Prowadzący przedstawiają pierwszemu Uczestnikowi hasło. Jego zadaniem jest naprowadzenie drugiego na prawidłową odpowiedź w taki sposób, aby nie użyć słowa będącego hasłem. Prowadzący mogą także zastrzec inne słowa lub hasła, których Uczestnik nie może użyć. Jeśli prowadzący uznają, że Uczestnicy nie zmierzają do prawidłowego rozwiązania konkursu, mają prawo przerwać drugą rundę.

§ 3

Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymują nagrody ufundowane przez Sponsorów.

2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.

3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Radio Olsztyn

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Z kierowania Platformą Obywatelską w Olsztynie zrezygnował Jan Tandyrak

Jan Tandyrak kierował olsztyńskimi strukturami Platformy Obywatelskiej od 7 lat. Jego kadencja miała skończyć się za rok, ale pod koniec października złożył rezygnację. Przekonuje, że nikt...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV