Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 16 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Najgorszy prezent”

Nietrafiony prezent

Otrzymaliście kiedyś prezent, który po rozpakowaniu chcieliście wyrzucić do kosza? A może od razu wystawiliście podarek na aukcji w Internecie? Opowiedzcie nam swoją historię.

Najlepsze nagrodzimy prezentami, które na zawsze pozostaną w Waszej pamięci. Na ciekawe historie czekamy we wtorek od 9 do 14. Przesyłajcie je SMSem pod numer 71 601 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści OLSZTYN. <Treść Waszej historii>.

Najciekawsze historie nagrodzimy trzema voucherami do SPA. Autorzy czwartego i piątego miejsce otrzymają srebrne monety NBP o nominale 10 zł.

 

Regulamin konkursu „Najgorszy prezent”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Najgorszy prezent” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

7. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2 Zasady i przebieg Konkursu

1. W dniu 6 grudnia 2016 r. dziennikarze prowadzący audycję „Bliższe spotkania”, między godz. 9:00, a 14:00 zadają pytanie o charakterze plebiscytowym

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 z VAT), o treści „OLSZTYN …”, gdzie „…” oznacza odpowiedź uczestników konkursu.

3. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.

4. Słuchacze mogą wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, jednak kolejny SMS wysłany pod numer

71 601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. (1,00 + VAT).

5. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

6. Prowadzący wybierają uczestnika, który udzielił, ich zdaniem, najciekawszej odpowiedzi. Następuje próba połączenia telefonicznego.

7. Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia dziennikarz dokonuje próby połączenia z wybranymi osobami.

§ 3 Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymują nagrody ufundowane przez Sponsorów.

2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.

3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres:

ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Radio Olsztyn

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Bogusława Orzechowska i Janusz Cichoń rozmawiali o dezubekizacji i zgromadzeniach

W sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy obniżającej świadczenia emerytalne byłym funkcjonariuszom SB. Dezubekizacja nie obejmie byłych pracowników MO i straży pożarnej – zapowiedział w...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV