Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 28 °C pogoda dziś
JUTRO: 27 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu – Rajd po drona

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

4. Mówiąc o Uczestniku, Organizator ma na uwadze słuchacza, który bierze udział w konkursie na zasadach opisanych poniżej.

5. Mówiąc o Półfinaliście, Organizator ma na myśli Uczestnika, który jako pierwszy udzielił poprawnej odpowiedzi na pytania zadawane od 27-30 czerwca 2016 r.

6. Mówiąc o Finaliście, Organizator ma na myśli Uczestnika, który zdobył większą ilość punktów w Półfinale Konkursu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

8. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1.Konkurs realizowany będzie od 27 czerwca do 01 lipca 2016 r.

2. Konkurs składa się z trzech etapów. Zadaniem uczestników Konkursu w pierwszym etapie jest wysłanie wiadomości SMS o treści DRON.IMIE.ODPOWIEDZ pod nr 71601 (1 zł + 23 % VAT), gdzie ODPOWIEDZ dotyczy pytań zadawanych każdego dnia w terminie od 27-30 czerwca na stronie www.ro.com.pl oraz na Facebooku Radia Olsztyn. W pierwszym etapie Zwycięzcami zostaje czterech Uczestników, którzy każdego dnia od poniedziałku do czwartku jako pierwsi udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie.

3. W piątek, 30 czerwca odbędą się dwa Półfinały Konkursu. W Półfinałach prezenter prowadzący program dokona dwóch prób równoległego połączenia telefonicznego z dwoma Uczestnikami, którzy jako pierwsi udzieli poprawnych odpowiedzi w pierwszym etapie Konkursu. W chwili uzyskania połączenia Półfinaliści podają prezenterowi swoje imiona. Zadaniem Półfinalistów będzie jak najszybsze udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania Konkursowe. Półfinalista, przed podaniem odpowiedzi na antenie, zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do podania swojego imienia, a następnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Zwycięzcą piątkowego Półfinału zostaje Półfinalista, który udzieli większej ilości poprawnych odpowiedzi na zadane pytania w stosunku 1:0, 2:0, 3:0, 2:1 do drugiego Półfinalisty. Po przekroczeniu puli 3 pytań Zwycięzcą zostaje Półfinalista, który jako pierwszy odpowie na kolejne pytanie. Podanie błędnej odpowiedzi przez Półfinalistę skutkuje zdobyciem punktu przez konkurenta.

4. Trzeci etap Konkursu stanowi Finał, w którym spotkają się zwycięzcy dwóch Półfinałów. W Finale prezenter prowadzący program dokona próby równoległego połączenia telefonicznego z dwoma Uczestnikami, którzy zostali zwycięzcami dwóch Półfinałów. W chwili uzyskania połączenia Fianliści podają prezenterowi swoje imiona. Zadaniem Finalistów będzie jak najszybsze udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania Konkursowe. Finalista, przed podaniem odpowiedzi na antenie, zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do podania swojego imienia, a następnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Zwycięzcą piątkowego Finału zostaje Finalista, który udzieli większej ilości poprawnych odpowiedzi na zadane pytania w stosunku 1:0, 2:0, 3:0, 2:1 do drugiego Finalisty. Po przekroczeniu puli 3 pytań Zwycięzcą zostaje Finalista, który jako pierwszy odpowie na kolejne pytanie. Podanie błędnej odpowiedzi przez Finalistę skutkuje zdobyciem punktu przez konkurenta.

5. Próba uzyskania połączenia z Finalistami podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia prezenter dokonuje próby połączenia z osobami, które w następnej kolejności zostały wskazane przez Komisję konkursową.

§ 3
Nagrody

1. Zwycięzca piątkowego finału otrzymuje nagrodę w postaci drona Quadrocopter DJIPhantom4.

3. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zwycięzca Konkursu jest zobowiązany uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.

7. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kosztowna Visit(ówka) Olsztyna

Flagowy internetowy portal turystyczny Olsztyna zawiera nieaktualne dane, choć kosztował miasto ponad 400 tysięcy złotych. - Visit Olsztyn to strona, na której miały się znaleźć wszelkie...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV