Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 18 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu – Rower na wakacje

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

4. Mówiąc o Uczestniku, Organizator ma na uwadze słuchacza, który bierze udział w konkursie na zasadach opisanych poniżej.

5. Mówiąc o Finaliście, Organizator ma na myśli Uczestnika, który zgłosił się do udziału w piątkowym finale Konkursu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

8. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs będzie realizowany od 25 lipca do 13 sierpnia 2016 r. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zarejestrowanie się wysyłając pomiędzy 25 lipca, a 13 sierpnia SMSa o treści „olsztyn. rower” pod nr 71601 (1 zł + 23 % VAT).

3. W każdy piątek (w terminie trwania konkursu) w audycji „Bliższe Spotkania” odbędzie się tygodniowy finał konkursu. Zarejestrowani uczestniczy otrzymają SMSa z pytaniem konkursowym. Ich zadaniem będzie jak najszybsze podanie poprawnej odpowiedzi na pytanie.

4. Prowadzący ww. audycję dokona próby połączenia telefonicznego z dwójką najszybszych Uczestników. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia prezenter dokonuje próby połączenia z osobą, która jako następna udzieliła najszybciej odpowiedzi.

5. W chwili uzyskania połączenia Finaliści podają prezenterowi swoje imiona. Zadaniem Finalistów będzie jak najszybsze udzielenie poprawnych odpowiedzi na zadane pytania Konkursowe. Finalista, przed podaniem odpowiedzi na antenie, zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do podania swojego imienia, a następnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

6. Zwycięzcą piątkowego finału zostaje Finalista, który zdobędzie 3 punkty. Punkty można zdobyć za każdą poprawną odpowiedź. Podanie błędnej odpowiedzi przez Finalistę także skutkuje zdobyciem punktu przez konkurenta.

§ 3
Nagrody

1. Zwycięzca piątkowego finału otrzymuje nagrodę w postaci roweru (Hercules Uno o wartości 1999,00 zł, Autor Vectra o wartości 1019,00 zł lub Hercules Comfort o wartości 1999,00 zł). Przed każdym z konkursów prezenter poinformuje słuchaczy, który rower stanowi nagrodę w konkursie.

2. Warunkiem odbioru roweru jest opłacenie przez zwycięzcę podatku od nagrody w wysokości 10% jego wartości. O wartości podatku i miejscu jego uiszczenia zwycięzcę poinformuje organizator bezpośrednio po zakończeniu konkursu.

3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Awarie linii energetycznych – bez prądu było 20 tysięcy odbiorców

Przechodzący nad Warmią i Mazurami silny wiatr w wielu miejscach uszkodził linie energetyczne. Około 20 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Awarie energetycy usuwali awarie całą noc....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV