Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 20 °C pogoda dziś
JUTRO: 18 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Stworek talerzowy”

REGULAMIN KONKURSU „STWOREK TALERZOWY”

§1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwana dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób.
4. Konkurs zrealizowany zostanie w dniach 18 maja 2020 r. – 22 maja 2020 roku. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem  na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.)
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

§2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Od 18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny „Stworek talerzowy”.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem. Aby praca została wzięta pod uwagę Komisji konkursowej uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania zdjęcia pracy plastycznej (na zadany przez Organizatora Konkursu temat) oraz przesłania go na adres mailowy: konkurs@ro.com.pl. W mailu należy potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację poprzez zamieszczenie w treści maila zapisu: „Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go”. W każdym konkursie Uczestnik może być autorem tylko jednej pracy.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu poczty elektronicznej. Organizator może pracę bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszenie Uczestnika:
– narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
– narusza regulamin portalu Facebook.com,
– ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
– zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.)
– zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
– narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,
– zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.).
Usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu.
5. Zostanie nagrodzonych pięć najciekawszych prac. Powołana przez Organizatora dwuosobowa Komisja Konkursowa przewiduje możliwość przyznania wyróżnień lub nagrody specjalnej.
6. Prace konkursowe będzie należało wykonać na zadany przez Organizatora temat (oraz wybraną przez Organizatora techniką). Prace wykonane na inny temat lub wykonane inną techniką nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

§3
Nagrody

1. Sponsorem nagród jest Organizator.
2. Nagrodami są gadżety Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. Nagrody zostaną przesłane na adres podany Zwycięzców.

§4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Polskiego Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Polskie Radio Olsztyn S.A.
2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
3. Dane osobowe wymagane w Konkursie będą udostępnianie pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych w ramach Konkursu.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. a, c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]
6. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
8. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
9. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7
Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na Facebooku Polskiego Radia Olsztyn S.A. w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
W regionie wyzdrowiały kolejne dwie osoby. Bez nowych zakażeń na Warmii i Mazurach. W kraju są nowe zakażenia i zgony

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 217 nowych zakażeniach koronawirusem, w tym 163 na Śląsku. Wśród nowych potwierdzonych przypadków nie ma mieszkańców Warmii i Mazur. Są za to...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV