Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 16 °C pogoda dziś
JUTRO: 18 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Świąteczne życzenia”

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA”

§1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwana dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Konkurs zrealizowany zostanie w dniach 07 kwietnia 2020 r. – 10 kwietnia 2020 roku. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
4. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.)
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

§2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Od 7 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Uczestnicy Konkursu mogą zadzwonić pod numer 89 678 99 11 (Świąteczna Linia Radia Olsztyn) i złożyć życzenia świąteczne (pracownik Radia Olsztyn nagra życzenia, które zostaną emitowane na antenie Radia Olsztyn 12 i 13 kwietnia, po godz. 12:00).
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptację niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników Konkursu na antenie Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji niniejszego Konkursu oraz emisję Życzeń na antenie Radia Olsztyn
3. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich osoby podanej jako odbiorca życzeń w całości obciąża Uczestnika.
4. Uczestnik oświadcza, iż osoby będące odbiorcami życzeń, udzieliły Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich danych osobowych do celów związanych z Konkursem.
5. Składający życzenia akceptuje, iż treść życzeń winna ograniczać się do wskazania danych określonych w formularzu zgłoszeniowym, tj. dobrowolnie imienia lub stopnia pokrewieństwa Odbiorcy życzeń, treści życzeń i danych Składającego życzenia. Podanie jakichkolwiek danych wykraczających poza dane określone w formularzu, w szczególności danych osobowych odbiorcy życzeń, odbywać się będzie na wyłączne ryzyko Składającego życzenia.
6. Składający życzenia akceptuje, że podanie jakichkolwiek danych osobowych Odbiorcy życzeń takich jak: imię i nazwisko, nie jest wymagane, a przekazanie ich oznacza spełnienie przez Składającego życzenia względem Odbiorcy życzeń obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 14 ust. 3 RODO oraz oznacza legitymowanie się (dysponowania) zgodą na ich przetwarzanie udzieloną w celach publikowania – emisji życzeń na antenie Radia Olsztyn w ramach audycji (nadawanych po godz. 12:00: 12 kwietnia 2020 r. oraz 13 kwietnia 2020 r.), najpóźniej wraz z audycją.
7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania sieci telefonicznej. Organizator może odrzucić życzenia bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszenie Uczestnika:
– narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
– ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
– zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.)
– zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
– narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,
– zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.).
8. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze życzenia, które zostaną wyemitowane na antenie Radia Olsztyn. Dokonując oceny Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, kreatywność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

§3
Nagrody

1. Nagrodą jest możliwość zaprezentowania swoich życzeń na antenie Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.
2. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Polskiego Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Polskie Radio Olsztyn S.A.
2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
3. Dane osobowe wymagane w Konkursie będą udostępnianie pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych w ramach Konkursu.
4. Dane osobowe uczestników i Odbiorców życzeń będą przetwarzane w celu:
a) zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. a, c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]
6. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Uczestnicy Konkursu i Odbiorcy życzeń przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu i Odbirca życzeń mogą cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika lub Odbiorcę życzeń jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
8. Uczestnik Konkursu i Odbiorca Życzeń ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
9. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7
Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Życzenia zgłoszone do Konkursu zostały stworzone samodzielnie przez Uczestnika i są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Życzeń do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Życzeń (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Życzeń dowolną techniką,
b) emitowanie Życzeń na antenie Radia Olsztyn

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Elbląska Caritas wspiera seniorów i medyków. Chce kupić m.in. kapsułę do bezpiecznego przewozu chorych

#Pomoc dla Seniora i #Wdzięczni Medykom - to społeczne akcje Caritas. Dzięki wsparci finansowemu będzie można kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Na wsparcie seniorów Caritas przeznaczyła milion złotych....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV