Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 24 °C pogoda dziś
JUTRO: 21 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin świątecznej linii telefonicznej

Życzenia składane na radiowej antenie mają podwójną moc! Już dziś możecie składać życzenia swoim najbliższym dzwoniąc na naszą świąteczną linię telefoniczną.

Nagrania wyemitujemy na antenie podczas wigilijnej audycji Radia Olsztyn po godzinie osiemnastej. Na życzenia płynące prosto z serca czekamy pod numerem 89 678 99 11.

Regulamin świątecznej linii telefonicznej znajduje się poniżej.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Akcję „Świąteczna Linia Telefoniczna” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Akcji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób.
4. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Akcji i zezwoleniem  na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Akcji na antenie Radia Olsztyn S.A.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

§ 2
Zasady i przebieg Akcji

1. Akcja będzie realizowana w dniach 19.12-23.12.2019 (w dni powszednie oraz w sobotę i niedzielę). Akcja zakończy się 23 grudnia 2019 r. o godzinie 12.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zadzwonić pod numer telefonu 89 678 99 11 i po usłyszeniu sygnału złożyć życzenia.
3. Nagrane życzenia zostaną zredagowane przez pracownika Radia Olsztyn i wyemitowane w wigilijnej audycji Radia Olsztyn, 24 grudnia 2019 r. w godzinach 18:00 – 23:45.
4. Zarejestrowane nagrania uczestników Akcji zawierające nazwiska, dane osobowe , informacje promocyjne lub reklamowe nie będą emitowane na antenie Radia Olsztyn.
5. Podczas Akcji dany uczestnik nagrać życzenia tylko raz. Kolejne zarejestrowane nagrania tego samego uczestnika nie będą brane pod uwagę.

§ 3
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Akcji, w którym dany uczestnik brał udział.
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Akcji [art. 6 ust. 1 lit. c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]
5. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Akcji (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania Akcji oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Akcji, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
6. W celu realizacji Akcji Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
7. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Akcji kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Akcji do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
8. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Akcji w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Akcji opublikuje informację.
3. Organizator Akcji ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w nim uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Godny pochówek zamiast zbiorowej mogiły. W Bartągu IPN ekshumował ofiary II Wojny Światowej

Szczątki siedmiorga dzieci - ofiar II wojny światowej - spoczęły na cmentarzu parafialnym w Bartągu. 22 lutego 1945 roku dziewięcioro dzieci zginęło po wybuchu pocisku, dwoje...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV