Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 16 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Sprawdź jak dobrze znasz język polski!

Od poniedziałku do piątku po 7:30 zapraszamy na nasz nowy konkurs, w którym będziemy się mierzyć ze słówkami, ortografami i powiedzonkami.

Jeśli język polski jest Waszym pierwszym językiem to nie powinniście mieć z odpowiedziami żadnego problemu. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Lekcja języka polskiego” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

7. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2 Zasady i przebieg Konkursu

1. Codziennie, do odwołania, dziennikarz prowadzący audycję „Program Poranny”, między godz. 5:00, a 9:00 odczyta na antenie pytanie konkursowe. Zadaniem uczestników będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Każdego dnia jeden uczestnik wygrywa jedną nagrodę.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 z VAT), o treści „OLSZTYN i imię nadawcy sms”.

3. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.

4. Uczestnikiem konkursu zostaje osoba, która, jako pierwsza przyśle SMS, według zasady „Kto pierwszy ten lepszy”.

5. Słuchacze mogą wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, jednak kolejny SMS wysłany pod numer

71 601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. (1,00 + VAT).

6. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu z systemu Organizatora odsyłany zostanie SMS z potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

7. Dziennikarz prowadzący audycję „Program Poranny” wskaże za pośrednictwem platformy internetowej „www.panoramix.fm” osobę, która udzieliła jako pierwsza zgłosiła swoje uczestnictwo.

O wygranej uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie przez pracowników Działu Obsługi Klienta Radia Olsztyn.

§ 3 Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymują nagrody ufundowane przez Radio Olszty S.A.

2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.

3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, oraz pokwitować jej odbiór. W przypadku konieczności wysyłki nagrody, uczestnik zobowiązany jest odesłać pokwitowanie odbioru.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres:

ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Radio Olsztyn

(as)

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pijani rodzice z kilkumiesięcznym dzieckiem

W Barczewie pijani rodzice opiekowali się kilkumiesięcznym dzieckiem. Policjantów powiadomiła pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Funkcjonariusze zastali w mieszkaniu rodziców podczas...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV