Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 22 °C pogoda dziś
JUTRO: 20 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Wesołe Bałwany – konkurs dla przedszkoli

Pani Zima nigdy nie przychodzi sama. Zawsze towarzyszą jej bałwany. Dowiedzieliśmy się, że niektórym dzieciom jest bardzo smutno, że bałwany nie mogą zostać przez cały rok. Dlatego postanowiliśmy zorganizować skierowany do przedszkoli konkurs na najpiękniejsze Wesołe Bałwany!

Przedszkolaki mogą je wykonać z waty, wełny, papieru itd. Byle nie ze śniegu, bo chyba nikt nie chce żeby ze „śnieżnych gości” została kałuża.

Co należy zrobić żeby wziąć udział w konkursie?

Wystarczy przesłać do 26 stycznia (promocja@ro.com.pl/prywatna wiadomość na Facebooku) zdjęcie ze zrobionymi przez dzieci bałwanami (prosimy żeby na zdjęciu było wyeksponowane logo przedszkola).

Jakie są nagrody?

Nagranie przez dzieci piosenki (lub wiersza) o zimie w studiu Radia Olsztyn oraz wycieczka po radiu.

Zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace! 🙂

Autor: D. Chowaniec

REGULAMIN KONKURSU „WESOŁE BAŁWANY”

1. Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli w województwie warmińsko-mazurskim.

4. Konkurs zrealizowany zostanie w dniach 9 stycznia 2018 r. – 26 stycznia 2019 roku.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A. Szkoła wysyłając prace uczniów na Konkurs, potwierdza, że posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) do przetwarzania danych osobowych Uczestników, do celów realizacji niniejszego Konkursu.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

2. Zasady i przebieg Konkursu

Od 9 stycznia 2019 r., do 26 stycznia 2019 r (do godz. 12:00) pracownicy przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego mogą przesyłać do Organizatora Konkursu (adres: promocja@ro.com.pl; prywatne wiadomości na fanpage Radia Olsztyn) zdjęcia z „Wesołymi Bałwanami” wykonanymi przez swoich podopiecznych. Na każdym zdjęciu musi być logo placówki. Bałwany mogą być wykonane z waty, wełny, papieru itd.

2. Rozwiązanie Konkursu nastąpi 28 stycznia 2019 r. Informacje o zwycięzcach znajdą się na fanpage Radia Olsztyn oraz stronie ro.com.pl

3. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagraniem przez dzieci wybranej przez opiekuna piosenki (lub wiersza) o zimie w studiu Radia Olsztyn oraz wycieczką po radiu (terminy do uzgodnienia). Piosenka (lub wiersz) znajdzie się do odsłuchu na radiowej stronie.

3. Podsumowanie i zakończenie Konkursu

Prace zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora, w skład której wejdą pracownicy Radia Olsztyn.

Komisja konkursowa dokona wyboru trzech najładniejszych prac plastycznych.

4. Nagrody

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagraniem przez dzieci wybranej przez opiekuna piosenki w studiu Radia Olsztyn oraz wycieczką po radiu (terminy do uzgodnienia). Piosenka (lub wiersz) znajdzie się do odsłuchu na radiowej stronie.

5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

6. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, nr tel. 89 5264434, email: sekretariat@ro.com.pl.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu, a w tym doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).

Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu i będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki

Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: a) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, lub b) droga e-mail na adres sekretariat@ro.com.pl.

7. Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zazdrosny o kobietę mężczyzna zniszczył rywalowi dwa auta

Pierwsze z aut volkswagen 25-latek z Elbląga uszkodził w lipcu 2018 roku, gdy stało na parkingu. Gdy właściciel volkswagena zmienił auto na forda i zaparkował je...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV