Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 7 °C pogoda dziś
JUTRO: 5 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Nieodpłatne audycje komitetów wyborczych w dniach od 11 do 24 maja 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na antenie Radia Olsztyn S.A. Informacja dla komitetów wyborczych.

 • Nieodpłatne audycje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego są rozpowszechniane na antenie Radia Olsztyn S.A. w okresie od 15. dnia przed dniem głosowania (tj. od 11.05.2019) do dnia zakończenia kampanii wyborczej (tj. do dnia 24.05.2019).

 • W każdym programie spółek radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczych przygotowywanych przez komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 1200 minut tj. 20 godzin.

 • Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 13.00-15.00 i w godzinach 18.00-22.00. W Radiu Olsztyn S.A. nieodpłatne audycje wyborcze emitowane będą w następujących pasmach.

 • Prawo do emisji nieodpłatnych audycji wyborczych w programach regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej przysługuje komitetom wyborczym, które zarejestrowały listę kandydatów w co najmniej w jednym okręgu wyborczym.

 • Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego złożonego nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów czyli do soboty 4 maja 2019 r. w siedzibie rozgłośni w Olsztynie przy ulicy Radiowej 24:

1. w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 – osobiście w sekretariacie rozgłośni;

2. w dni świąteczne u w godzinach od 8.00 do 15.00 u producenta programu;

3. listownie pod adres : Radio Olsztyn S.A. ul Radiowa 24 10-206 OLSZTYN.

 • Wniosek o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego powinien zawierać:

1) nazwę komitetu wyborczego;

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.

 • Do wniosku dołączone winno być pisemne pełnomocnictwo (nie kopia), jeżeli wniosek w imieniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przydział czasu antenowego sporządziła osoba przez niego upoważniona.

 • Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego dzieli się między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów, na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej.

 • Kolejność rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych ustalają kierujący redakcjami właściwych programów ogólnokrajowych i regionalnych w drodze losowania przeprowadzanego w obecności pełnomocników 7 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej rozgłośni przy ulicy Radiowej 24 w Olsztynie.

 • Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt spółek radiofonii regionalnej.

 • Wyposażone standardowo studio Radia Olsztyn S.A. będzie udostępniane Komitetom Wyborczym po wcześniejszej rezerwacji u redaktora Marka Kotera pod numerem telefonu 606 741 626. Rezerwacja jest konieczna zarówno w przypadku planowanego nagrania, jak też w przypadku zamiaru dostarczenia audycji wyprodukowanej poza Radiem Olsztyn S.A. Na wykonanie tych czynności komitetom wyborczym przysługuje trzykrotność czasu emisji audycji wyborczych. Rezerwacji studia należy dokonać co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem rejestracji lub przegrania audycji wyborczej.

 • Produkcja audycji w studiu Radia Olsztyn S.A. będzie odbywać się wyłącznie w obecności i pod kierunkiem pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej, która będzie decydować o sposobie, kolejności i zakresie wykorzystania uprzednio przesłanych materiałów.

 • Komitety wyborcze mają prawo do wielokrotnej emisji tej samej audycji. Nie mogą natomiast odstępować innym komitetom wyborczym przysługującego im czasu antenowego.

 • Audycje muszą być oznaczone nazwą komitetu wyborczego, od którego pochodzą. Rozpowszechniane będą wyłącznie audycje uprzednio zarejestrowane. Wyklucza się emisję audycji wyborczych „na żywo”. Radio Olsztyn S.A. zapewnia korzystanie z podstawowych usług produkcyjnych w celu przygotowania przez Komitety Wyborcze audycji. Nagrywanie, przegrywanie i przyjmowanie nieodpłatnych audycji wyborczych do emisji może odbywać się w dniach od 07.05.2019 do 23.05.2019 w godzinach : poniedziałek – sobota 9.00 – 20.00, niedziela 10.00 – 18.00

 • Audycje wyborcze wyprodukowane poza Radiem Olsztyn S.A. muszą odpowiadać normom technicznym przewidzianym dla emisji dźwięku w rozgłośni radia publicznego i powinny być dostarczone na następujących nośnikach: płyta CD lub CD-R lub CD-RW – w formacie audio albo w formie plików wave lub plików mp3 (minimalny strumień danych 128 kb/s).

 • Dźwięk w audycji dostarczonej przez komitet wyborczy do emisji winien być czytelny, pozbawiony zniekształceń nieliniowych, a kanały stereofoniczne zgodne w fazie.

 • Audycje wyborcze wyprodukowane poza Radiem Olsztyn S.A.

 • Jeżeli audycja nie może być przyjęta do emisji z powodów technicznych, pełnomocnik komitetu wyborczego musi usunąć usterkę najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.

 • W przypadku dostarczenia audycji przekraczającej dopuszczalny maksymalny czas emisji, pełnomocnik Komitetu Wyborczego zobowiązany jest podjąć decyzję o sposobie dokonania skrótu. W razie bezskutecznego wzywania pełnomocnika do dokonania skrótu, Radio Olsztyn S.A. przerwie audycję w chwili upływu czasu przysługującego Komitetowi. W przypadku dostarczenia materiału krótszego, niż czas emisji przysługujący Komitetowi o danej porze – uznaje się, że czas emisji został wykorzystany. W razie wystąpienia wątpliwości co do czasu audycji przekazywanej przez Komitet Wyborczy, obowiązujący jest czas wykazywany na urządzeniu Radia Olsztyn S.A.

 • W przypadku niedostarczenia materiału audycji wyborczej przez komitet wyborczy, Radio Olsztyn S.A. umieszcza w odpowiednim miejscu bloku wyborczego, komunikat o następującej treści: „Komitet Wyborczy ………… (nazwa)………… nie dostarczył audycji wyborczej”.

 • Przed i po emisji bloku audycji podaje się informację następującej treści: „Odpowiedzialność za treść audycji wyborczych ponoszą komitety wyborcze”.

 • Od komitetów wyborczych odbiera się oświadczenie o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za treść audycji wyborczych oraz ich jakość techniczną.

 • Informuje się komitety wyborcze o konieczności uzyskania praw do utworów wykorzystanych w audycji wyborczej.

 • Przed rozpowszechnieniem audycji, odbiera się od komitetu wyborczego oświadczenie o uzyskaniu przez komitet niezbędnych praw do wykorzystanych utworów.

 • W przypadku wykorzystania w audycjach wyborczych utworów muzycznych, słowno – muzycznych lub literackich, komitet wyborczy zobowiązany jest podać nazwisko autora tekstu, kompozytora, artysty wykonawcy oraz czas trwania wykorzystanego utworu. W takim przypadku komitety wyborcze obowiązane są do dostarczenia odpowiedniej informacji.

Załączniki:

Eurowybory 2019 – wniosek o przydział czasu antenowego

Eurowybory 2019 – zgoda RODO

OBWIESZCZENIE KRRiTV

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dodatkowa rekrutacja do miejskich przedszkoli w Ełku. Przygotowano miejsca dla ponad 160 dzieci

W Ełku powstaną dwie nowe grupy przedszkolne. Właśnie ruszył dodatkowy nabór dla tych, którym wcześniej zabrakło miejsc. Jedna grupa zostanie utworzona w Szkole Podstawowej nr 2...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV