Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 8 °C pogoda dziś
JUTRO: 20 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Zasady rozpowszechniania płatnych ogłoszeń wyborczych

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA PŁATNYCH OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 ROKU

 

 1. Prawo do korzystania z przewidzianej w ordynacji wyborczej możliwości odpłatnego rozpowszechniania ogłoszeń wyborczych mają Komitety Wyborcze partii politycznych, koalicji wyborczych partii politycznych, obywateli, które spełniają wymogi przewidziane w obowiązującym „Kodeksie Wyborczym”  oraz legitymować się będą postanowieniem Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia dotyczącego spełnienia tych wymogów.
 2. Odpłatne ogłoszenia wyborze mogą być rozpowszechniane w okresie trwania kampanii wyborczej, trwającej od dnia ukazania się w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej tj. do 20 października 2018 r. do godz. 24.00.
 3. Rozpowszechnianie płatnych ogłoszeń wyborczych będzie miało miejsce na antenie Radia Olsztyn S.A., w wyodrębnionych od pozostałej zawartości programowej blokach płatnych ogłoszeń wyborczych oznaczonych za pomocą odpowiedniego znaku dźwiękowego.
 4. Sprzedaż usługi emisji płatnych ogłoszeń wyborczych będzie realizowana przez Dział Reklamy Radia Olsztyn, w siedzibie rozgłośni przy ul. Radiowej 24 w Olsztynie
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.
 5. Zlecenia przyjmowane będą w formie pisemnej na specjalnym druku – Metryka ogłoszenia wyborczego, stanowiącego załącznik do niniejszych „Zasad …”. Integralną część zlecenia, stanowi media plan zawierający czas trwania emisji ogłoszenia, jego tytuł, liczbę i godziny emisji oraz należności za usługę.
 6. Potwierdzenie przez Dział Reklamy Radia Olsztyn przyjęcia zlecenia równoważne jest z zawarciem wiążącej strony umowy. Rezerwacja czasu emisji spotu w bloku płatnych ogłoszeń wyborczych następuje w momencie złożenia kompletu dokumentów
  i opłacenia należności na konto Radia Olsztyn.
 7. Zlecenie rozpowszechniania ogłoszeń wyborczych musi być podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub finansowego komitetu wyborczego. W przypadku korzystania przez komitet wyborczy z pośrednictwa agencji reklamowej, agencja i jej przedstawiciel muszą legitymować się pełnomocnictwem do reprezentowania komitetu wyborczego.
 8. Zlecenia płatnych ogłoszeń wyborczych będą przyjmowane według kolejności ich przyjęcia. Ta sama zasada obowiązywać będzie – co do miejsca w bloku.
  W przypadku, gdy zainteresowanie podmiotów uprawnionych danym blokiem lub miejscem emisji przekroczy możliwości realizacyjne Radia Olsztyn S.A. (możliwość emisji 12 minut w godzinie reklam i płatnych ogłoszeń), zaś kolejność przyjęcia zlecenia nie będzie możliwa do ustalenia, o kolejności, w której zlecenie będzie realizowane zadecyduje losowanie z udziałem pełnomocników podmiotów zlecających.
 9. Podmiot zlecający może dokonywać wyboru miejsca w bloku za dodatkową opłatą. Wysokość dopłaty wynosi 20% wskazanej w cenniku ceny ogłoszenia wyborczego.
 10. Wysokość opłat za płatne ogłoszenia wyborcze zawiera cennik emisji reklam Radia Olsztyn S.A., dostępny w siedzibie radia lub na stronie internetowej ro.com.pl. Opłaty określone w załączonym cenniku podlegają pomniejszeniu o 70% rabat, dotyczący ogłoszeń wyborczych i są dla wszystkich komitetów jednakowe.
  W przypadku kampanii zlecanych za pośrednictwem agencji reklamowych nie przysługuje dodatkowy rabat agencyjny.
 11. Radio Olsztyn S.A. zastrzega sobie prawo niewyemitowania ogłoszenia wyborczego w uzgodnionym terminie z przyczyn technicznych lub programowych. W takim przypadku Radio Olsztyn S.A. dołoży wszelkich starań, aby wyemitować ogłoszenia w najbliższym terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą. Jeżeli zaś będzie
  to niemożliwe z uwagi na kalendarz wyborczy, Radio Olsztyn S.A. zwróci zleceniodawcy wynagrodzenie, w proporcjonalnej wysokości, z tytułu niewyemitowanych odpłatnych ogłoszeń wyborczych.
 12. Najpóźniej na 2 dni robocze przed zaplanowaną emisją, Zleceniodawca zobowiązany jest uzupełnić zlecenia przez: dostarczenie ogłoszenia wyborczego (spotu dźwiękowego) spełniającego wymogi formalne określone w obowiązującym „Kodeksie wyborczym” – w szczególności ogłoszenie wyborcze powinno zawierać wyraźną informację od kogo pochodzi; ogłoszenie wyborcze powinno spełniać normy techniczne; metryczkę ogłoszenia wyborczego, oświadczenie o posiadaniu autorskich
  i pokrewnych praw majątkowych do utworów wykorzystanych w ogłoszeniu.
 13. Warunkiem produkcji i/lub emisji płatnego ogłoszenia wyborczego jest dokonanie przedpłaty na konto Radia Olsztyn S.A. Dowód wpłaty należy dostarczyć najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem emisji.
Przeczytaj poprzedni wpis:
W okolicach Szczytna wypuszczą ponad 0,5 tysiąca kuropatw

Na terenie powiatu szczycieńskiego zostanie wypuszczonych ponad pół tysiąca kuropatw. W sumie od 2013 roku, czyli od czasu rozpoczęcia programu odnowy populacji kuropatw w okolicach Szczytna,...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV